в Тернопільському НДЕКЦ МВС України фахівцем відділу інформаційних технологій проводиться новий вид дослідження у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності».

13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Суть якого є визначення вартості майнових прав інтелектуальної власності, які  поширюються на такі об’єкти права інтелектуальної власності:


Майнові права інтелектуальної власності

Об'єкти права інтелектуальної власності

Авторські права

Літературні та художні твори, в тому числі  романи, поеми, статті (тобто письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного чи іншого характеру);  лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва (живопис, скульптура, графіка тощо); твори архітектури містобудування і садово-паркового мистецтва; фотографічні твори (у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії); ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності; похідні твори (переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів); збірники творів; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); інші твори

Суміжні права

Виконання (літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних та інших творів); фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення

Права на винахід

Продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин та тварин); процес (спосіб) у будь-якій сфері технології; відомий продукт або спосіб за новим призначенням

Права на корисну модель

Права на промисловий зразок

Зовнішній вигляд виробу, що визначається його формою, малюнком чи розфарбуванням або їх поєднанням

Права на компонування інтегральних мікросхем

Оригінальне зображення компонування інтегральної мікросхеми на матеріальному носієві

Права на комерційне найменування

Комерційне найменування, яке дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності

Права на торговельну марку

Будь-яке позначення (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів чи їх комбінація) або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг) одного виробника від споріднених товарів (послуг) іншого виробника

Права на географічне зазначення

Будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, яке прямо чи опосередковано вказує  на  географічне  місце, що вживається для зазначення походження товару, який походить  з  цього географічного місця та має особливі властивості (певні якості, репутацію або інші характеристики), що виключно  або  в  основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами  чи  людським фактором або їх поєднанням

Права на комерційну таємницю

Інформація (відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру), яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є (1) невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, (2) у зв'язку з цим має комерційну цінність та (3) була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію

Право на сорт рослин, породу тварин

Сорт рослин, порода тварин

Права на раціоналізаторську

пропозицію

Пропозиція, що визнана юридичною особою  та  містить технологічне (технічне) або організаційне рішення (матеріальний об’єкт або процес) у будь-якій сфері  її  діяльності

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

1. Який розмір збитків, завданий правовласникам в результаті незаконного використання їх програмних продуктів: комп’ютерної програми?

2. Який розмір збитків заподіяно компанії «AААА» в результаті незаконного використання ТМ «ААА» ?

 

3. Який розмір матеріальної шкоди завдано компанії УУУ внаслідок використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 0000 на проданих, виявлених та вилучених об’єктах?

Особливості об'єктів інтелектуальної власності

 

Сьогодні однією з пріоритетних державних задач України є захист об'єктів інтелектуальної власності, що виникають у зв'язку із створенням і використанням об'єктів авторського права, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг шляхом установлення правового режиму їх використання, морального і матеріального стимулювання і захисту прав авторів і патентовласників.

У ст. 433 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»(далі - Закон) до об'єктів авторського права відносять твори у галузі науки, літератури і мистецтва. Законодавство пропонує досить широкий перелік творів, однак він не є вичерпним, що дає змогу надавати охорону тим об'єктам, які виникатимуть у майбутньому завдяки розвитку науки, культури і техніки та будуть відповідати загальним ознакам твору.

Для чіткішого розуміння, що є об’єктом авторського права, наведу приклад:

- твори літератури ( є романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні та ін.),

- музичні та музично-драматичні твори із текстом і без тексту (інструментальні - симфонії, сонати, квартети і вокальні пісні, романси тощо, а також музикально-драматичні - опери, оперети, балети тощо);

- аудіовізуальні твори (до них належить широке коло кіно-, теле-, відеотворів, які розраховані на одночасне візуальне та слухове сприйняття),

- твори образотворчого мистецтва (твори живопису, архітектури, скульптури та графіки),

- твори хореографії та пантоміми,

- твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва (ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні товари, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки, значною мірою мають технічний характер.);

- твори ужиткового мистецтва ( ювелірні, галантерейні, металеві вироби, вироби зі шкіри, пластмаси, кістки, іграшки, значки, сувеніри;),

- фотографічні твори (фотографія, голографії, слайди тощо).

- комп'ютерні програми та бази даних, які можуть містити елементи наукового та інформаційного характеру.

 

На сьогоднішній день, ми часто стикаємося з різними видами порушень авторського права серед яких самими поширеними є незаконне відтворення, переробка творів, аудіо та відео пірацтво (копіювання та розповсюдження копій) тощо. 

Ще одну велику групу об’єктів інтелектуальної власності, складають об'єкти промислової власності – винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів та послуг та інші.

Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів та послуг), географічними зазначеннями є доволі популярними адже це те, з чим ми стикаємося кожного дня. В повсякденному житті та в засобах масової інформації, як синонім терміну «знак для товарів і послуг» ми часто некоректно вживаємо термін «бренд».

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" товарний знак або знак для товарів і послуг (далі - ТМ) – це позначення, за якими товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Товарні знаки (у сфері послуг – знаки обслуговування) допомагають покупцям відрізняти товари й послуги одних виробників від однорідних товарів і послуг інших.

Знак для товарів і послуг став особливо привабливим для неправомірного використання, оскільки він не потребує великих інвестицій для виготовлення й швидко може приносити доходи. Позначення товару, що не відзначається високою якістю, чужим знаком для високоякісних товарів і послуг може сприяти росту попиту на нього.