Ризики, які можуть виникати при обранні суб’єктами господарювання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності


В сучасних умовах суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці) все частіше обирають для себе спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. В зв’язку з цим виникають ситуації неналежної документальної фіксації господарських операцій у первинних бухгалтерських документах, а іноді відвертого халатного відношення керівників (власників) до ведення цієї роботи на підприємстві. Як наслідок, при викритті шахрайств, розтрат, нестач, які можуть виникати у даних суб’єктів господарської діяльності через недобросовісне виконання своїх функціональних обов’язків їх працівниками, виникають труднощі із документальним підтвердженням даних виявлених порушень.

А саме, у зв’язку з тим, що не вказуються у повній мірі всі необхідні реквізити у первинних бухгалтерських документах, тобто, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», такими є :

-             назва документа (форми);

-             дата складання;

-             назва підприємства, від імені якого складено документ;

-             зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

-             посада особи, відповідальної за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

-             особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції;

важко прослідити та документально підтвердити рух грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей на підприємстві. Крім того, часто виникають випадки коли необхідне залучення експертів з інших галузей, наприклад, судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, результати яких можуть суттєво вплинути на процес дослідження.

За таких обставин експерту-економісту потрібно працювати із двома типами документів: недоброякісними за формою, внаслідок відсутності деяких реквізитів або ж неправильного оформлення (наприклад, використання бланків невстановленої форми) та недоброякісними документами за суттю відображених в них операцій.

Якщо за першого типу недоброякісних документів невідповідність їх оформлення вимогам зумовлена неумисними діями працівників або ж посадових осіб внаслідок неналежної фінансової дисципліни, то за другого їх типу (недоброякісні за суттю відображуваних в них операцій) – свідомими діями вказаних осіб, які мають характер умисних дій, що переслідують мету матеріальної вигоди.

Вищезазначене є надзвичайно сприятливим підґрунтям для різного роду махінацій в економічній діяльності суб’єктів господарювання, які обирали для себе спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

В подальшому хочемо порадити суб’єктам господарювання, які обрали для себе спрощену систему оподаткування, обліку та звітності чітко і в повній мірі слідкувати за дотриманням фінансової дисципліни при документальній фіксації господарських операцій у відповідності до законодавчих вимог та інших нормативно-правових актів, що дозволить в майбутньому уникнути небажаних та недоцільних економічних втрат.