ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

В діяльності субєктів господарювання типовим явищем, яке трапляється майже завжди, є подання недостовірних даних, що містяться у документах фінансової звітності: балансі, звіті про фінансові результати, звіті про рух грошових коштів, звіті про власний капітал, примітках до фінансової звітності. Тобто, виникає розходження між поданими звітними показниками і реальними результатами фінансово-господарської діяльності субєктів господарювання, що вводить в оману внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації. Ситуація ускладнюється в умовах переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та фінансової звітності (МСФЗ), коли одночасно використовуються національні та міжнародні стандарти, що створює суперечливі обставини складання і подання інформації про фінансовий стан субєкта господарювання.

Фінансова звітність, яка складається на базі первинних і зведених документів бухгалтерського обліку узагальнюється у відповідності із Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій. Основними нормативно-правовими документами, які регулюють дане поле діяльності, є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податковий кодекс України, відповідні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Суб’єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності.

В умовах, коли система ведення бухгалтерського обліку вдосконалюється, а нормативно-правова база зазнає постійних змін досить проблематичним є забезпечення достовірності фінансової звітності та подання її субєктами господарювання для відповідних користувачів.

Відхилення (викривлення), які фіксуються на практиці при оцінці фінансової звітності, можна розділити на суттєві відхилення, несуттєві відхилення, відхилення, що мають навмисний характер та відхилення, що мають ненавмисний характер.

При цьому варто виділити найбільш поширені фактори, які призводять до викривлення інформації про фінансовий стан, результати діяльності субєкта господарювання:

       субєктивні фактори, які характеризуються недостатньою кваліфікацією працівників, халатним відношенням до складання звітності, неточністю під час збирання і обробки даних, відсутністю документування господарських операцій, веденням обліку та звітності у невідповідності з нормативно-правовими вимогами, свідомим викривленням даних;

       обєктивні фактори, до яких належать множинність оцінок, варіативність розрахункових алгоритмів.

Серед субєктивних факторів, в їх причинно-наслідковому звязку, можна виділити такі, які зумовлені ненавмисними діями (халатне відношення до складання звітності, недостатня кваліфікація працівників) та фактори, котрі мають навмисний характер та в міжнародній термінології ідентифікуються як шахрайство, яке є найбільш поширеним серед згаданих вище факторів. Недобросовісні субєкти господарювання в тому числі підприємства з багатомільйонним товарним оборотом вдаються до таких неправомірних заходів з метою приховування своїх реальних доходів, майна, оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг), операцій з постачання товарів (робіт, послуг) для зменшення податкових зобовязань. Внаслідок таких неправомірних дій держава зазнає значних економічних збитків від недоотриманих податкових надходжень до бюджету.

Забезпечення достовірності фінансової звітності вбачається в сукупності ефективних заходів, реалізація яких зумовить вирішення вказаної проблеми в діяльності субєктів господарювання і потребуватиме тісної співпраці останніх з відповідними органами державної влади. По-перше, ведення бухгалтерського обліку і звітності згідно з вимогами міжнародних стандартів, що дозволить використовувати єдину та вдосконалену методологію у веденні бухгалтерського обліку. По-друге, посилення відповідальності управлінського персоналу та облікових працівників, які беруть участь у складанні фінансової звітності.

 

 

Судовий експерт

відділу економічних досліджень

Тернопільського науково-дослідного

експертно-криміналістичного центру

кандидат економічних наук                                                          О.А. Горлачук